Словіо – універсальна мова?

Словіо – універсальна мова?

Сьогодні випадково надибав серед своїх закладок дуууже цікавий сайт присвячений створенню універсальної мови для словянських народів – СЛОВІО.  Я спілкувався з представниками декількох словянських народів і завжди виникають недопорозуміння у спілкуванні….а так миб вивчили ще одну мову якою б спілкувалось доволі багато людей і всі один доного розуміли….відповідно відпало б питання двомовності на Україні і взагалі булоб класно.

Приклад тексту на Славіо:

Кириличний варіант: Новйу межународйу йазика! Што ес Словио? Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла. Словио можете употребит дла гворение со чтирсто милион славйу Лудис от Прага до Владивосток; от Санкт Петербург через Варшава до Варна; от Средземйу Морие и от Северйу Морие до Тихйу Океан. Словио имайт простйу, логикйу граматиа и Словио ес идеалйу йазика дла днесйу лудис. Учийте Словио тпер!

Латиниця: Novju mezxunarodju jazika!
 Sxto es Slovio? Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Slovio mozxete upotrebit dla gvorenie so cxtirsto milion slavju Ludis ot Praga do Vladivostok; ot Sankt Peterburg cxerez Varsxava do Varna; ot Sredzemju Morie i ot Severju Morie do Tihju Okean. Slovio imajt prostju, logikju gramatia i Slovio es idealju jazika dla dnesju ludis. Ucxijte Slovio tper!

Трохи пояснень:

Esperanto? While Esperanto is a simple language it’s main problem is the fact that it is made up of too many unrelated languages and thus, if you speak Esperanto, no-one will understand you only other Esperantists. On the other hand Slovio, since it is made up of only closely related Slavic languages, can be put to an immediate use. Using Slovio, you will be understood by some 400 million people, most of whom have never ever heard of Slovio, but who will understand you.

Есперанто? Головна проблема Есперанто те, що ця мова була створена на основі багатьох неспоріднених між собою мов, тобто якщо ви розмовляєте Есперанто, то вас зрозуміють тільки Есперантисти :).
З іншої сторони Словіо, так як воно створено на основі споріднених словянських мов, може бути використане негайно. Використовуючи Словіо ви зможете пророзумітись приблизно 400 мільйонами людей, більшість з яких ніколи не чули про Словіо, але вони обовязково вас зрозуміють.